SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THÀNH LẬP ĐOÀN LÀM VIỆC VỚI ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ VỀ CÔNG TÁC LAO ĐỘNG, NGƯỜI CÓ CÔNG VÀ XÃ HỘI NĂM 2021
Thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2021 và để phối hợp triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu về dạy nghề, việc làm, giảm nghèo, chính sách người có công và đảm bảo an sinh xã hội. Trong tháng 3/2021, Ban Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức buổi làm việc với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.  Tham gia Đoàn công tác có đại diện Ban Giám đốc Sở và Trưởng các Phòng chuyên môn; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các ngành huyện có liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn. Tại các buổi làm việc, đại biểu tham dự được nghe Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố báo cáo kết quả triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2020 và định hướng giải pháp trong năm 2021. 

Đồng chí Nguyễn Văn Út, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động –Thương binh và Xã hội

phát biểu tại buổi làm việc với UBND huyện Trà Cú

Trong năm 2020, hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ về lĩnh vực Lao động, Người có công và Xã hội đều đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết của Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy và Kế hoạch của Ủy ban nhân dân cấp huyện đề ra.

Tại huyện Càng Long, đã giới thiệu giải quyết việc làm mới được 4.088 lao động làm việc trong và ngoài tỉnh, đạt 116,8% (trong đó, lao động nữ 960 người, lao động người dân tộc thiểu số 176 người). Giới thiệu lao động đi làm việc ở nước ngoài có thời hạn theo hợp đồng 105 lao động. Nâng tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo trên địa bàn huyện 50.926 người, chiếm tỷ lệ 66,39%, (trong đó, số lao động qua đào tạo có văn bằng, chứng chỉ 31.994 người, chiếm tỷ lệ 41,71%). Toàn huyện còn 710 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 1,73% so với tổng số hộ dân cư; 2.011 hộ hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 4,91%.

Tại huyện Cầu Kè, số lao động trong độ tuổi là 80.135/111.963 lao động, chiếm 71,57%, trong đó số lao động có khả năng lao động là 77.279/111.963, chiếm 69,02%; số lao động có việc làm thường xuyên là 72.981/77.279 lao động, chiếm 94,44%. Số lao động qua đào tạo chung là 56.473/80.135 người, chiếm tỷ lệ 70,47%; số lao động có việc làm đã qua đào tạo có văn bằng, chứng chỉ là 34.455/80.135 người, chiếm tỷ lệ 43%. Theo kết quả điều tra, rà soát cuối năm 2020 toàn huyện còn 391 hộ nghèo, chiếm 1,29% so tổng hộ dân cư (tương đương giảm 263 hộ) đạt 103% so chỉ tiêu giao, số hộ nghèo Khmer còn 197 hộ, giảm 122 hộ so năm 2019, đạt 200% so chỉ tiêu giao và hộ cận nghèo còn 1.494, chiếm 4,92% so tổng hộ dân cư, giảm 285 hộ so năm 2019.

Tại huyện Tiểu Cần, đã giải quyết việc làm cho 3.500 lao động, đạt 125%. Nâng tổng số lao động có việc làm thường xuyên trên địa bàn huyện 68.605 lao động, chiếm tỷ lệ 96,3% so số lao động trong độ tuổi có khả năng lao động. Hiện hộ nghèo còn lại 284 hộ, chiếm tỷ lệ 0,96% so với tổng số hộ chung; trong đó, hộ nghèo người dân tộc Khmer giảm 78 hộ, đạt chỉ tiêu giao 143%; hộ cận nghèo giảm 133 hộ, còn 1.155 hộ, chiếm tỷ lệ 3,91%.

Tại huyện Châu Thành, đã giải quyết việc làm mới cho 6.276 lao động làm việc trong và ngoài tỉnh, đạt 209,20% kế hoạch; Tư vấn giới thiệu đưa 58 người hợp đồng lao động có thời hạn ở nước ngoài; nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 71,86%, trong đó lao động có văn bằng, chứng chỉ chiếm 31,49%. Toàn huyện còn 788 hộ, chiếm tỷ lệ 1,94%, kết quả thực hiện chỉ tiêu giảm 2,12% (tương đương giảm 863 hộ nghèo), đạt tỷ lệ 109,27% so với chỉ tiêu tỉnh giao.

Tại Thành phố Trà Vinh,          ua rà soát vào cuối năm 2020, nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn khoảng 2.400 lao động, đã giới thiệu và giải quyết việc làm cho số lao động này. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 82,15%so với tổng số lao động trong độ tuổi lao động, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có văn bằng, chứng chỉ là 66,13% so với tổng số lao động qua đào tạo. Hiện Thành phố Trà Vinh hiện có 135 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,40%; 479 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 1,41%, đã giảm được 49/23 hộ, đạt 195% chỉ tiêu Nghị quyết Thành ủy giao.

Tại Thị xã Duyên Hải, giải quyết việc làm cho 1.550 lao động, đạt 119,23%. Nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 80,02%, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ 43,64%. Triển khai thực hiện tốt công tác đào tạo nghề cho người lao động. Đến cuối năm 2020, giảm được 32 hộ nghèo, đạt 0,24% vượt chỉ tiêu. Hiện hộ nghèo của thị xã còn 119 hộ, chiếm 0,86% so với tổng số hộ dân cư trên địa bàn.

          Tại Huyện Duyên Hải, trong năm hỗ trợ, giải quyết việc làm cho 3.143 lượt lao động, trong đó 864 lượt lao động trong tỉnh; 2.270 lượt lao động ngoài tỉnh; đưa 13 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Kết quả tuyển sinh, dạy nghề cho lao động được 258 người. Trong đó, lao động thuộc nông nghiệp là 81 người, lao động thuộc phi nông nghiệp là 177 người. Tỷ lệ giải quyết việc làm sau đào tạo đạt trên 80%. Thực hiện tốt công tác chăm lo cho người nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Tại Huyện Cầu Ngang, tạo việc làm mới cho 3.298 lao động (ngoài tỉnh 1.956 lao động, trong tỉnh 1.342 lao động), đạt 117% và đưa 75 người động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. Tỷ lệ lao động qua đào tạo, đạt 62,7%, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ đạt 31%. Số hộ nghèo là 1.146 hộ, chiếm 3,18%, đã giảm 2,63% (tương đương 926 hộ); số hộ nghèo dân tộc Khmer còn 723 hộ, chiếm 5,39%. Số hộ cận nghèo còn 3.293 hộ, chiếm 9,13%.

Tại Huyện Trà Cú, đã giải quyết việc làm được 7.004/3.010 lao động đạt tỷ lệ đạt 232,69%, trong đó làm việc trong tỉnh 1.920 lao động, làm việc ngoài tỉnh là 5.084 lao động. Số lao động qua đào tạo là 59.368/91.798 lao động, chiếm tỷ lệ 64,67%. Số hộ nghèo còn 1.133 hộ chiếm 2,63%, trong đó hộ nghèo người dân tộc Khmer 811 hộ chiếm 3,04% so hộ người dân tộc Khmer.

Ngoài ra, các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện tốt các chính sách với người có công, chính sách trợ giúp xã hội; bảo vệ chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới và phòng, chống tệ nạn xã hội.

 

Ban Giám đốc Sở làm việc với UBND Thị xã Duyên Hải về kiểm tra công tác Lao động, Người có công và Xã hội năm 2021

Trong năm 2021, Nghị quyết của Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy và Kế hoạch của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đưa ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ về lĩnh vực Lao động, Người có công và Xã hội như sau:

  Huyện Duyên Hải, chỉ tiêu giao về tạo việc làm mới cho 1.584 người; đưa 62 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Tuyển sinh đào tạo nghề cho trên 1.400 người. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 58%, trong đó có bằng cấp chứng chỉ đạt 22%. Giảm tỷ lệ hộ nghèo 2,6%, (trong đó, hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm 3,1%); giảm tỷ lệ hộ cận nghèo 3,6%.

Thị xã Duyên Hải chỉ tiêu giao về tạo việc làm mới cho 986 lao động; đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài là 37 lao động. Tỷ lệ lao động qua đào tạo là 83%; trong đó: Lao động có văn bằng, chứng chỉ chiếm 45%. Giảm tỷ lệ hộ nghèo giảm năm 2021 còn dưới 0,53 % (giảm 45 hộ).

Huyện Cầu Kè chỉ tiêu giao về tạo việc làm mới cho 3.500 lao động; đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng: 110 lao động. Tỷ lệ lao động được đào tạo 71%. Trong đó có văn bằng, chứng chỉ là 43,5%. Mức giảm tỷ hộ nghèo là 0,79%

Huyện Tiểu Cần chỉ tiêu giao về tạo việc làm mới cho 2.690 lao động; đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài là 105 lao động. Tỷ lệ lao động qua đào tạo là 75 %. Trong đó lao động có văn bằng, chứng chỉ chiếm 35 % số lao động qua đào tạo. Giảm tỷ lệ hộ nghèo 0,48 % (giảm 141 hộ).

Huyện Càng Long chỉ tiêu giao về tạo việc làm mới cho 2.988 người; đưa lao động đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng 117 người. Tỷ lệ lao động được đào tạo 67%; trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có văn bằng, chứng chỉ đạt 40%. Giảm tỷ lệ hộ nghèo 0,80%.

Trên cơ sở chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2021, các huyện, thị xã, thành phố đề ra một số giải pháp để góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu của ngannhf như sau:

1.Phối hợp tổ chức các cuộc hội thảo, tư vấn giới thiệu việc làm, đẩy mạnh hoạt động tuyển dụng, đào tạo cung ứng lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. Triển khai cập nhật thông tin thị trường lao động năm 2021 tại các xã, phường, thị trấn.

2. Tham gia hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tỉnh Trà Vinh lần thứ III. Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, phối hợp  đào tạo cung ứng lao động có tay nghề, trình độ cho các doanh nghiệp.

3. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Phối hợp đưa người có công đi điều dưỡng tập trung và tham quan Thủ đô Hà Nội. Tiếp tục thực hiện rà soát hồ sơ người có công còn tồn đọng trên địa bàn; thăm viếng, tặng quà cho đối tượng thương binh, liệt sĩ bị thương, hy sinh ngày 30/4/1975.

4. Triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, nhất là các giải pháp hỗ trợ cho hộ nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản theo Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 16/7/2020 của UBND tỉnh. Phối hợp triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND quy định chính sách về hỗ trợ cải thiện nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2021-2025.

5. Tiếp tục tuyên truyền các chủ trương của Đảng, các chính sách, pháp luật của Nhà nước đến hội viên, người cao tuổi, người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam. Tiếp tục vận động các tổ chức, cá nhân giúp đỡ người cao tuổi; người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì người cao tuổi; phát triển các câu lạc bộ, mô hình cho người cao tuổi. Tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho người cao tuổi theo quy định.

6. Tăng cường công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em, tăng tỷ lệ trẻ em được hỗ trợ phục hồi chức năng; tiếp tục kêu gọi sự hỗ trợ của các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm phẫu thuật chỉnh hình cho trẻ em khuyết tật; trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh, cấp học bổng, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác bình đẳng giới; vận động thực hiện các mục tiêu bình đẳng giới lồng ghép với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

          7. Thực, hiện tốt công tác tuyên truyền về phòng, chống ma túy, mại dâm; tổ chức thực hiện có hiệu quả về xây dựng gia đình, xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị, trường học không có tệ nạn xã hội về ma túy, mại dâm.

          Tại các buổi làm việc, Ban Giám đốc Sở Lao động –Thương binh và Xã hội đánh giá cao kết quả đạt được năm 2020 và đề xuất với Ủy ban nhân dân; các ngành liên quan; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cần tập trung chỉ đạo thực hiện trong năm 2021 về lĩnh vực Lao động, Người có công và Xã hội.

          Với quyết tâm chỉ đạo của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố hy vọng rằng năm 2021, các chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành Lao động, Thương binh và Xã hội sẽ đạt kết tốt nhất.

Bài, ảnh: Minh Điền

1 2 3 4 5  ... 
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 181
  • Trong tuần: 1 281
  • Tất cả: 1315900