Giới Thiệu Chung

         Sở Lao động – Thương binh và Xã hội được thành lập theo Quyết định số 186/QĐ-UBT ngày 06/6/1992. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh, tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực : việc làm; dạy nghề; lao động; tiền lương, tiền công; bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm xã hội thất nghiệp), an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội (gọi chung là lĩnh vực lao động, người có công và xã hội); về các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác theo phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật.

        Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế của Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra, về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
- Địa chỉ: Số 02, Phan Đình Phùng, Phường 2,
 thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

- Điện thoại: 0743 862364. 
- Fax: 0743.866548
- Email: sldtbxh@travinh.gov.vn