Sở Lao động – Thương binh và Xã hội quyết tâm nâng cao chỉ số cải cách hành chính cấp sở năm 2021
Ngày 30/12/2020 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 75/KH-UBND về việc thực hiện công tác cải cách hành chính tỉnh Trà Vinh năm 2021. Trên cơ sở đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020 và kết quả cải cách hành chính lĩnh vực Lao động – người có công và xã hội năm 2020. Trong năm 2021, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Ảnh: Công chức tiếp nhận hồ sơ của cá nhân tại Trung tâm phục vụ hành chính công

- Thường xuyên rà soát, cập nhật các quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực ngành quản lý, kịp thời đề xuất bãi bỏ, công bố mới; công khai đầy đủ, đúng quy định bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Lao động – Người có công và Xã hội; nghiên cứu, đề xuất các giải pháp rút ngắn quy trình, thủ tục, thời gian thực hiện thủ tục hành chính.

- Niêm yết công khai, đầy đủ, kịp thời, đúng quy định, các thủ tục hành chính thuộc phạm vị, chức năng quản lý của đơn vị tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh, tại trụ sở của đơn vị và trên trang thông tin điện tử của Sở, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức dễ dàng cập nhật, theo dõi thông tin thủ tục hành chính. Tổ chức tiếp nhận và xử lý kịp thời những phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động hành chính.

- Đẩy mạnh việc giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo Nghị định 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Thường xuyên rà soát, đưa thủ tục hành chính đủ điều kiện thực hiện nâng lên mức độ 3, 4. Phấn đấu tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 đạt 30% trở lên; tối thiểu 50% dịch vụ công trực tuyến mức 3, mức 4 có phát sinh hồ sơ; tích hợp cung cấp tối thiểu 30% dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

- Tổ chức thực hiện tốt công tác sắp xếp, cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo đúng Đề án vị trí việc làm đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, đảm bảo bố trí đúng người, đúng việc, phù hợp năng lực và trình độ, góp phần nâng cao chất lượng thực thi công vụ, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Tiếp tục thực hiện đúng các quy định về công tác cán bộ, công tác quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức. Chú trọng công tác đánh giá, phân loại chất lượng công chức, viên chức để có định hướng cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cho phù hợp với yêu cầu công việc. Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức và người đứng đầu các đơn vị trong ngành. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chú trọng đến chất lượng, hiệu quả các lớp đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực của từng đối tượng tham gia đào tạo, bồi dưỡng.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hành chính, nhất là giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Lao động – Người có công và Xã hội; thực hiện nghiêm túc, đồng bộ việc trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử. Tiếp tục rà soát xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử, tiếp nhận, xử lý, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua hệ thống cổng dịch vụ công của tỉnh (iGate) và cổng dịch vụ công quốc gia theo quy định tại Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ, về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ , hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ.

- Rà soát, bổ sung dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 đảm bảo cung cấp tối thiểu 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Tiếp tục thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tiếp tục duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; tổ chức khai thác tốt tính năng hệ thống ISO điện tử phục vụ công tác quản lý, áp dụng ISO 9001:2015, với tất cả thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Để nâng cao chỉ số cải cách hành chính, Ban Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đặc biệt chú trọng đến công tác điều hành, cải tiến phương pháp làm việc, sâu sát, lắng nghe ý kiến của người dân, tổ chức và doanh nghiệp; xóa bỏ những rào cản về thủ tục và thái độ phục vụ....Đặc biệt lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp là thước đo sự thành công trong cải cách hành chính của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./. 

Bài, ảnh: Nguyễn Văn Bé

 

 

1 2 3 4 5  ... 
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 157
  • Trong tuần: 1 257
  • Tất cả: 1315876