Nữa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm 2020 – 2025 về công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững
Nhìn lai nữa nhiệm kỳ qua, Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội đã chủ động, sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện đạt các chỉ tiêu về đào tạo nghề, giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững mà Nghị quyết Đại hội Tỉnh Đảng bộ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra. Tuy nhiên, nữa nhiệm kỳ còn lại vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi sự đồng lòng chung sức của của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành. 

    Qua hai năm rưỡi triển khai thực hiện, toàn tỉnh đã tạo việc làm mới cho 59.693 lao động, đạt 51,9% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra, (bình quân hàng năm tạo việc làm mới cho 23.877 lao động); Đưa 1.831 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. Tổ chức 59 cuộc hội thảo tư vấn việc làm, tư vấn cho 22.279 lượt người đến tìm việc làm và 56.755 lượt lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp; tổ chức 10 phiên giao dịch việc làm, có 93 doanh nghiệp và 1.908 lao động tham dự.  Giải quyết 23.126 lao động hưởng bảo hiểm thất nghiệp, với số tiền trên 382 tỷ đồng. Thẩm định cấp mới 25, cấp gia hạn 14 và cấp lại 02 giấy phép lao động cho lao động là người nước ngoài

    Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp đã tuyển dụng, đào tạo cho 34.486 người. Chất lượng đào tạo nghề ngày càng được các doanh nghiệp, người sử dụng lao động đánh giá cao, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 68,99%; tỷ lệ lao động có văn bằng, chứng chỉ đạt 35,97%. Đến nay toàn tỉnh có 17 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, gồm có: 02 Trường Cao đẳng, 07 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, 02 trung tâm GDNN tư thục; 07 cơ sở giáo dục khác có đào tạo thường xuyên. Ngoài ra, còn có hơn khoảng 20 các doanh nghiệp, công ty, hợp tác xã, cơ sở sản xuất...tham gia hoạt động đào tạo nghề theo hình thức đào tạo thường xuyên, đào tạo sơ cấp góp phần giải quyết việc làm sau khi học nghề cho người lao động tại địa phương.

Một buổi hội thảo tư vấn định hướng của công ty ESUHAI tại huyện Cầu kè

    Về triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch Covid-19: Tính đến, các nhóm chính sách thực hiện theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định 23/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã được Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt là 294.837 đối tượng, với tổng kinh phí hỗ trợ 458.925.817.000 đồng; thực hiện theo Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ đã hỗ trợ cho 58.989 người lao động và người sử dụng lao động, với tổng số tiền 131.274.300.000 đồng. Hỗ trợ cho 10.192 người có công với cách mạng với tổng số tiền là 5.096.000.000 đồng; Thực hiện theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Chính phủ, hỗ trợ tiền thuê nhà cho 11.263 lượt lao động, với tổng số tiền là 6.152.000.000 đồng.

    Tính từ đầu nhiệm kỳ đến nay toàn tỉnh đã giảm 2,92% tỷ lệ hộ nghèo (tương đương giảm 8.404 hộ); trong đó, tỷ lệ hộ nghèo dân tộc Khmer giảm 5,93% (giảm 5.312 hộ) và tỷ lệ hộ cận nghèo giảm 3,37% (giảm 9.796 hộ).  Triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách giảm nghèo như:  Với chính sách tín dụng: Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã giải ngân cho 82.038 lượt hộ vay vốn, với tổng số tiền 2.263.452 triệu đồng;  chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế: đã cấp 498.466 thẻ Bảo hiểm y tế; chính sách hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh, tiền ăn, đi lại cho hộ nghèo theo Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã hỗ trợ cho 33.549 lượt người, với tổng kinh phí trên 9 tỷ đồng;  chính sách hỗ trợ tiền điện: đã hỗ trợ tiền điện cho 15.334 hộ nghèo với số tiền trên 10 tỷ đồng; chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh đã hỗ trợ cho 2.149 hộ nghèo, hộ cận nghèo vay vốn để cải thiện nhà ở, với số tiền 105.045 triệu đồng.

     Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững vẫn còn một số hạn chế như: Công tác phân luồng học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông vào hệ thống giáo dục nghề nghiệp chưa đồng bộ và hiệu quả chưa cao; sự phối hợp giữa các Trường trung học cơ sở, Trung học phổ thông với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chưa chặt chẽ dẫn đến công tác đào tạo nghề cho người lao động chưa đáp ứng yêu cầu; Năng lực đào tạo nghề của một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp còn yếu, chưa kết nối nhiều với doanh nghiệp trong việc tuyển sinh, đào tạo theo nhu cầu của của doanh nghiệp. Công tác giải quyết việc làm chưa bền vững, tỷ lệ thất nghiệp, số lao động mất việc làm hưởng BHTN còn nhiều; tình hình thiếu nguyên liệu, thiếu đơn đặt hàng của các doanh nghiệp vẫn còn xảy ra,…Nguy cơ tái nghèo vẫn còn tìm ẩn; tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo của tỉnh vẫn còn cao so với một số tỉnh trong khu vực; một số hộ nghèo chưa tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản.

    Với quan điểm xác định công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, liên tục trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần xây dựng thành công tỉnh nông thôn mới trước năm 2025; đặc biệt đảm bảo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu về đào tạo nghề, giải quyết việc làm và giảm nghèo theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã đề ra; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh một số giải pháp trong nữa nhiệm kỳ còn lại như sau:

Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và đề cao tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành đối với công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững; quán triệt đầy đủ, nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách Nhà nước đối với công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững, nhất là Chỉ thị, Nghị quyết của Tỉnh ủy, Kế hoạch của UBND tỉnh có liên quan.

    Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú về mục tiêu đào tạo nghề, giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững sâu rộng đến các ngành, các cấp và nhân dân nhằm thay đổi nhận thức, chuyển đổi hành vi, khơi dậy ý chí chủ động, vươn lên của người nghèo. thực hiện có hiệu việc lồng ghép các chương trình, dự án, đề án, kế hoạch đào tạo nghề phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và nhu cầu của các nhà tuyển dụng lao động. Trong đó, đặc biệt chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo mới, đào tạo lại, đào tạo mới kỹ năng nghề cho người lao động, đáp ứng sự phát triển của doanh nghiệp; vận động, thuyết phục lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo tham gia học nghề trình độ Cao đẳng, Trung cấp, Sơ cấp,…sau đào tạo phải gắn với tạo việc làm, ổn định cuộc sống.

    Triển khai kịp thời, đầy đủ, chính xác công tác điều tra cung cầu lao động, thị trường lao động hàng năm, nhằm quản lý, cung cấp thông tin thị trường lao động, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm mới; tổ chức tốt các phiên giao dịch việc làm; hội thảo việc làm, tư vấn giới thiệu việc làm trong tỉnh, ngoài tỉnh và ngoài nước. Nắm chắc danh sách lao động cần đào tạo nghề, danh sách lao động cần việc làm và danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo để xây dựng kế hoạch cụ thể giải quyết vấn đề đào tạo nghề, giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững; phối hợp triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, đảm bảo sát thực tế; phối hợp thực hiện có hiệu quả việc lồng ghép ba Chương trình mục tiêu quốc gia để triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án thành phần thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh.

    Nhìn lại những kết quả đã đạt được trong công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững trong nữa nhiệm kỳ qua, tập thể cán bộ, công chức, viên chức Ngành lao động – Thương binh và Xã hội tin tưởng rằng các chỉ tiêu, Nghị quyết đại hội Tỉnh Đảng bộ làn thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 về công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững sẽ được triển khai thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu, Nghị quyết đại hội đề ra. 

                                                                              Tin, ảnh: Nguyễn Văn Bé

1 2 3 4 5  ... 
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 70
  • Trong tuần: 1 395
  • Tất cả: 1316333