Kết quả 10 năm thực hiện công tác cải cách hành chính thuộc lĩnh vực Lao động – Người có công và Xã hội
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về lĩnh vực Lao động, việc làm; giáo dục nghề nghiệp; an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; giảm nghèo; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng chống tệ nạn xã hội. 

                          Ảnh: Người dân đến liên hệ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động –TBXH                                            tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

Sau 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước, giai đoạn 2011 – 2020, công tác cải cách hành chính về lĩnh vực Lao động, Người có công và Xã hội trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng như sau:

          - Công tác chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính từng bước được quan tâm triển khai thực hiện; mối quan hệ với người dân, doanh nghiệp được cải thiện, nền hành chính đã thực sự theo hướng phục vụ nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân; bộ máy tổ chức của Sở được sắp xếp, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính nhà nước được nâng lên.

          - Trên cơ sở phân cấp quản lý, Sở đã làm tham mưu, đề xuất giúp Ủy ban nhân dân tỉnh đẩy mạnh công tác cải cách thể chế về lĩnh vực Lao động, Người có công và Xã hội, nhằm tăng cường hiệu quả trong công tác quản lý cũng như thực hiện tốt các chế độ, chính sách, tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận các dịch vụ về lao động, việc làm, an sinh xã hội ngày càng tốt hơn. Trong giai đoạn 2011 – 2020 Sở đã làm tham mưu giúp Hội đồng nhân dân ban hành 11 Nghị quyết, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 05 Quyết định. Ngoài ra, còn thường xuyên rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Sở quản lý nhằm phát hiện những quy định chồng chéo, hết hiệu lực, đề nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

          - Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2011 – 2020 được Sở tập trung tham mưu chỉ đạo triển khai quyết liệt, nhất là cải cách thủ tục hành chính đạt kết quả tích cực và chuyển biến rõ nét, trở thành điểm nhấn trong cả giai đoạn. Các bộ thủ tục hành chính 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) thuộc lĩnh vực của ngành được rà soát, công bố, công khai kịp thời và thực hiện đồng bộ, tính đến thời điểm hiện tại Sở đang thực hiện tiếp nhận, giải quyết 101 thủ tục hành chính; trong giai đoạn 2011 – 2020 đã có trên 100 ngàn hồ sơ được tiếp nhận giải quyết, tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính đúng và trước hạn đạt 100%, không có hồ sơ trễ hạn.

          - Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa nền hành chính, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý, điều hành, thực hiện quản lý văn bản đi đến bằng phần mềm M-Office và I-Office, sử dụng phần mềm quản lý chuyên ngành đảm bảo yêu cầu nền hành chính điện tử. Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2015 vào giải quyết thủ tục hành chính đảm cho người dân và doanh nghiệp.

          - Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và hướng dẫn của Sở Nội vụ về việc đánh giá, xếp hạng kết quả công tác cải cách hành chính của các Sở, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, trong các năm qua Sở Lao động – Thương binh và Xã hội không ngừng nỗ lực để nâng cao chỉ số xếp hạng, nếu trong năm 2018 chỉ số xếp hạng cải cách hành chính của Sở đứng hàng thứ 15/17 sở ngành tỉnh, thì trong năm 2019 đã vươn lên hàng thứ 8/17 sở ngành tỉnh được đánh giá, xếp hạng, tăng 7 bậc trong bảng xếp hạng.

Bên cạnh những kết quả đạt được qua 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước, giai đoạn 2011 – 2020, công tác cải cách hành chính lĩnh vực Lao động, Người có công và Xã hội vẫn còn một số mặt hạn chế cụ thể như sau: 

- Công tác tuyên truyền, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật đến người dân đôi lúc còn chậm so với yêu cầu. Văn bản quy phạm pháp luật có chứa thủ tục hành chính còn thiếu tính đồng bộ; chưa có sự thống nhất cao, một số văn bản chưa phù hợp, gây khó khăn trong thực hiện. Việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến để thực hiện thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp chưa cao.

- Những mặt hạn chế nêu trên có nguyên nhân là do trình độ năng lực của công chức, viên chức chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đề ra. 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở là do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định nên việc rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, địa phương chưa chủ động được. Hơn 2/3 số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở được thực hiện tiếp nhận tại Ủy ban nhân dân cấp xã sau đó lưu chuyển về cấp huyện và cấp tỉnh nhưng hiện nay vẫn chưa thực hiện tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công của tỉnh. Thói quen của người dân khi có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính là phải đến Ủy ban nhân dân cấp xã, không sử dụng dịch vụ công trực tuyến..... 

          Từ những hạn chế nêu trên, để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính lĩnh vực lao động – người có công và xã hội trong thời gian tới, sở cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể sau:

1. Tiếp tục triển khai quán triệt các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình, kế hoạch của tỉnh về cải cách hành chính.

2. Đề cao trách nhiệm của đơn vị trong quá trình tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính, tiếp tục duy trì công tác tiếp công dân theo đúng quy định, giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo, tránh phiền hà cho các người dân và doanh nghiệp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách hành chính về lĩnh vực của ngành trên các phương tiện thông tin đại chúng.

3. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị, có năng lực, tâm huyết với công việc, có tính chuyên nghiệp cao; nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ.

4. Đẩy mạnh việc thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến trên môi trường điện tử để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp, từng bước nâng cao tỷ lệ hồ sơ giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; áp dụng ISO điện tử trong tiếp nhận giải quyết hồ sơ cho người dân và doanh nghiệp. 

 

Tin, ảnh: Nguyễn Văn Bé

1 2 3 4 5  ... 
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 76
  • Trong tuần: 1 401
  • Tất cả: 1316339