TẤT CẢ VĂN BẢN

Tổng số: 12
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1512/QĐ-UBND 01/08/2022 Quyết định Ban hành Quy chế Quản lý hòa giải viên lao động trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 0
Tải về 269
07/2022/QĐ-UBND 06/04/2022 Về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 0
Tải về 5
QĐ số 2221/QĐ-UBND 07/10/2021 Mục tiêu chung của Kế hoạch là bảo đảm thực hiện các quyền trẻ em, phát triển toàn diện trẻ em nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng cho phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế; tạo lập môi trường sống an toàn, lành mạnh và thân thiện, góp phần hoàn thành các mục tiêu của Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững.
Lượt xem: 0
Tải về 6
24/2021/QĐ-TTg 16/07/2021 Quyết định Quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy định xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025
Lượt xem: 0
Tải về 4
965/QĐ-UBND 24/05/2021 Quyết định về việc công bố và bãi bỏ danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
Lượt xem: 0
Tải về 4
756/QĐ-UBND 26/04/2021 Quyết định Về việc kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 0
Tải về 4
757/QĐ-UBND 26/04/2021 Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tam thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 0
Tải về 5
112/QĐ-TTg 22/01/2021 Quyết định ban hành Chương trình phát triển Công tác xã hội giai đoạn 2021-2030
Lượt xem: 0
Tải về 1
32/2020/QĐ-TTg 19/10/2020 Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
Lượt xem: 0
Tải về 3
2915/QĐ-UBND 11/08/2020 Quyết định về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 0
Tải về 1
12