TẤT CẢ VĂN BẢN

Tổng số: 13
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
17/2022/NQ-HĐND 09/12/2022 Quy định mức thu và chế độ thu, nộp, quản lý cấp phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 0
Tải về 109
28/2021/TT-BLĐTBXH 28/12/2021 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về chế độ đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Lượt xem: 0
Tải về 4
11/2021/TT-BLĐTBXH 30/09/2021 Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Lao động - TBXH thuộc UBND cấp tỉnh và Phòng Lao động - TBXH thuộc UBND cấp huyện
Lượt xem: 0
Tải về 4
75/2021/NĐ-CP 24/07/2021 Nghị định Quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
Lượt xem: 0
Tải về 9
24/2021/QĐ-TTg 16/07/2021 Quyết định Quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy định xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025
Lượt xem: 0
Tải về 4
04-KH/TU 19/02/2021 Kế hoạch tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 0
Tải về 3
151-CV/VPTU 25/12/2020 Về việc sao gửi Chỉ thị số 48-CT/TW về việc tổ chức tết năm 2021
Lượt xem: 0
Tải về 5
2430/BC-SLĐTBXH 20/11/2020 Kết quả thực hiện Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012-2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 0
Tải về 4
32/2020/QĐ-TTg 19/10/2020 Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
Lượt xem: 0
Tải về 3
154/NQ-CP 19/10/2020 Nghị quyết sửa đổi bổ sung Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
Lượt xem: 0
Tải về 2
12