Tình hình triển khai thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới của ngành Lao động-Thương binh và Xã hội

     Ngành Lao động-Thương binh và Xã hội được UBND tỉnh giao phụ trách triển khai thực hiện tiêu chí số 11, 12, 14.3 và 18.6) về xây dựng xã nông thôn mới theo Quyết định số 49/QĐ-UBND ngày 10/01/2018 về việc phân công các Sở, ngành phụ trách, hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện 19 tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới trên địabàn tỉnh Trà Vinh. Trong đó, tiêu chí 11 về tỷ lệ hộ nghèo ≤ 4%; tiêu chí số 12 về tỷ lệ lao động có việc làm > 90%; tiêu chí 14.3 về tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo > 40% và tiêu chí 18.6 về đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình; bảo vệ và hỗ trợ những người dễ bị tổn thương trong các lĩnh vực của gia đình và đời sống xã hội.

   Tính đến nay, tiêu chí về hộ nghèo, đã có 65/85 xã có tỷ lệ hộ nghèo đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó, có 48 xã có tỷ lệ hộ nghèo đạt tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao; có 85/85 xã đạt tiêu chí xã nông thôn mới và tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao về tỷ lệ lao động có việc làm; có 77/85 xã đạt tiêu chí xã nông thôn mới, còn lại 08 xã chưa đạt tiêu chí này. Riêng tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, có 49/85 xã đạt tiêu chí về tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo và 85/85 xã đạt tiêu chí xã nông thôn mới và tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao về đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình; bảo vệ và hỗ trợ những người dễ bị tổn thương trong các lĩnh vực của gia đình và đời sống xã hội.

   Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt hơn nữa, đảm bảo hoàn thành các tiêu chí xây dựng xã nông thới mới trong thời gian tới, ngành Lao động-Thương binh và Xã hội tiếp tục phối hợp với các huyện, các xã tăng cường hỗ trợ, hướng dẫn, triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án, các tiêu chí liên quan đến lĩnh vực của ngành đối với các xã chưa đạt tiêu chí nông thôn mới.

   Đối với 4 xã giao ngành Lao động –TBXH phụ trách: Hòa Tân, huyện Cầu Kè; xã Mỹ Long Bắc, Kim Hòa, huyện Cầu Ngang và  Đôn Châu, huyện Trà Cú tiếp tục duy trì các tiêu chí đã đạt. Riêng xã Đôn Châu phấn đấu đạt tiêu chí về hộ nghèo (hiện nay tỷ lệ hộ nghèo của xã còn cao 11,83%). Xã Kim Hòa phấn đấu đạt tiêu chí về tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo (hiện nay mới đạt 35,44%).

   Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục, vận động, đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình; bảo vệ và hỗ trợ những người dễ bị tổn thương trong các lĩnh vực của gia đình và đời sống xã hội. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể (Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh) và cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền, giáo dục nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự lực, tự cường của người dân; làm cho người dân hiểu rõ và tích cực tham gia công tác dạy nghề, việc làm và giảm nghèo là hoạt động thiết thực để không ngừng cải thiện, nâng cao đời sống cho người dân.

   Phối hợp và lồng ghép các nguồn lực từ chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, chương trình MTQG nông thôn mới, nguồn vốn dự án AMD, các nguồn vốn từ các tổ chức đoàn thể và các nguồn vận động khác hỗ trợ cho các xã thực hiện các tiêu chí về đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo, Đồng thời, tích cực triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách hỗ trợ về việc làm, dạy nghề và  giảm nghèo theo quy định của Nhà nước và vận động xã hội hóa, góp phần đạt các tiêu chí xã nông thôn mới trong thời gian tới.

Tin bài: Minh Điền
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 56
  • Trong tuần: 655
  • Tất cả: 1319996