Tổng số: 11
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1512/QĐ-UBND 01/08/2022 Quyết định Ban hành Quy chế Quản lý hòa giải viên lao động trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
07/2022/QĐ-UBND 06/04/2022 Về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh Tải về
QĐ số 2221/QĐ-UBND 07/10/2021 Mục tiêu chung của Kế hoạch là bảo đảm thực hiện các quyền trẻ em, phát triển toàn diện trẻ em nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng cho phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế; tạo lập môi trường sống an toàn, lành mạnh và thân thiện, góp phần hoàn thành các mục tiêu của Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững. Tải về
965/QĐ-UBND 24/05/2021 Quyết định về việc công bố và bãi bỏ danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Tải về
858/QĐ-UBND 13/05/2021 Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 659/QĐ-TTg ngày 20/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2020-2030 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
757/QĐ-UBND 26/04/2021 Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tam thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
756/QĐ-UBND 26/04/2021 Quyết định Về việc kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Trà Vinh Tải về
564/QĐ-UBND 24/03/2021 Quyết định về việc thay đổi đội trưởng và Ủy viên Đội kiểm tra liên ngành phòng, chống mại dâm tỉnh Trà Vinh Tải về
64/KH-UBND 17/11/2020 Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 28/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới Tải về
2915/QĐ-UBND 11/08/2020 Quyết định về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Tải về
12